آجرنسوزهای ال به صورت L شکل ساخته می شوند، ۱۲ دی ۱۳۹۸

آجرنسوزهای ال به صورت L شکل ساخته می شوند،

  • آجرنسوزهای ال به صورت L شکل ساخته می شوند، که آنرا برای استفاده در زاویه ۹۰ درجه گوشه ساختمان و همچنین نصب عمودی مناسب می نماید. تقریباً تمامی آجرهای نسوز  ال شکل متناسب با خود از نظر رنگ و بافت هستند. با استفاده از آجرهای نسوز ال  شما همزمان هم سطح اصلی و هم سطح کناری ناحیه مورد نظر را پوشش می دهید از اینرو گزینه ای مناسب جهت بکارگیری در گوشه ها، آب چکان و نیز ناحیه بغل پنجره ها در اختیار خواهید داشت.